Facilitem la participació

PROPOSTA PER A LA PARTICIPACIÓ NO PRESENCIAL A LES ASSEMBLEES DE L’AMPA

Aquesta proposta vol donar resposta a la demanda expressada per diferents famílies d’obrir canals d’informació i participació a les Assemblees de l’AMPA per a les persones que no poden assistir-hi.
Una acció que complementa la consulta que ha de permetre saber quin és el dia que prefereixen les famílies per convocar les Assemblees i garantir el màxim d’assistència.

reunio-ampa

Objectiu

Millorar la qualitat de la participació i debat a les assemblees de l’AMPA facilitant la inclusió dels punts de vista de pares i mares al voltant de l’Ordre del Dia previst, però també introduint temes de debat que suggereixin.

Períodes assamblearis

1. Pre-assemblea. Obrir un període de consulta de dues setmanes abans de cada assemblea on s’informi de l’Ordre del Dia i es recullin les opinions d’aquells pares i mares que estiguin interessats a donar el seu punt de vista, però no puguin assistir a l’assemblea.

Implementació:

  • Designar un pare o mare com a punt focal per a la pre-assemblea i habilitar un compte de correu electrònic per recollir les aportacions.
  • Comunicar a tots els pares i mares que gestionen els WhatsApp de les aules que transmetin que s’obre el període de pre-assemblea.
  • Obertura del període de consulta. Aquells que ho desitgin podran oferir el seu punt de vista via correu electrònic o presencialment a la persona designada com a punt focal, que podrà clarificar qualsevol dubte respecte l’Ordre del Dia. Aquestes trobades presencials seran els dos divendres anteriors a l’Assemblea.
  • El punt focal i la comissió de comunicació resumiran les aportacions i les penjaran a la pàgina web

2. Assemblea
Durant l’Assemblea es presentaran les diferents aportacions recollides en relació a cada punt de l’Ordre del Dia. D’aquesta manera podran ser valorades en la presa de decisions. També s’informarà dels Precs i Preguntes que hagin pogut fer arribar.

3. Retroalimentació sobre el resultat de l’Assemblea
Obrir un període de retroalimentació (feedback) post-assemblea que permeti aclarir els dubtes que sorgeixin i detectar desacords susceptibles de ser tinguts en compte.

Implementació:

  • A través dels WhatsApp de les aules comunicar que l’Acta de l’Assemblea ja està disponible a la pàgina web i que s’obre un període per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.
  • Facilitar un correu electrònic per recollir qualsevol aportació que es vulgui fer.
  • Facilitar la possibilitat d’explicar presencialment i / o via correu electrònic qualsevol decisió que hagi suscitat dubtes a un grup raonable de pares i mares.